GodrumGruppens Værdier
Juli 2015
Dialog
Fælles forståelse
Fælles forventninger
Sammenhæng

Ovenstående værdier er selvsagt ikke de eneste vi har; men skal forstås som værende værdier vi har fokus på at sikre.
Andre værdier har i tidens løb været inde som fokus værdier. Her kan især nævnes: Kvalitet, dynamik, omsorg og engagement – selvsagt fortsat noget centralt og vigtigt.
Men al erfaring viser, at har man mere end fire værdier som nøglebegreber, mister disse profil og indflydelse i en lind strøm af gode intentioner.
Så i valget af fokus værdier gælder det om finde, fastholde og arbejde med værdier, der giver os særlige vigtige udfordringer i vores hverdag – og samtidig fastholde et håndterbart antal værdier.

Dialog: Mht dialog begrebet er det vigtigt at kende afgrænsningen i forhold til gradbøjningen af tre typer samtale/kommunikation – dialog, diskussion og diskurs.
I en diskussion søger man at fremme egne synspunkter og overbevise andre om, at disse er de bedste, sundeste, naturlige, mest logiske, tjener folket og lignende – det kunne f.eks. være at gå i misbrudsbehandling, eller for/imod EU.
I en diskurs vil i det mindste den ene af parterne slet ikke lade sig rokke i forhold til en værdi eller opfattelse af rigtigheden af egen overbevisning – det kan f.eks. være en religiøs eller politisk tro/overbevisning alle for enhver pris skal tilslutte sig.
I en dialog er de samtalende gensidigt søgende og afklarende sig selv og hinanden om en holdning, fremgangsmåde, løsning eller lignende. Samtalen er symmetrisk og udfaldet ikke givet i forvejen! Ligeværdighed, lydhørhed og gensidig respekt præger samtale, forhandling og endelige resultat.
Her bliver dialogen netop både et ideal og en udfordring i vores regi, da en personalesamtale med en beboer som udgangspunkt er asymmetrisk, hvor institutionen/personalet har en potentiel magt til at skære igennem. Og det kan være nødvendigt at skære igennem; men udgangspunktet er altid at søge at finde en fælles løsning gennem dialog. Såvel med beboerne som i personalegruppen – man har ikke ret i kraft af sin position, f.eks. fordi man er forstander. Gode løsninger er nu engang noget, man i frivillighed er blevet enige om.

Fælles forståelse: Her er det vigtigt at holde fast i, at selv om udgangspunktet er udviklende støtte til den enkelte beboer, er der andre aspekter der vejer tungt og skal medinddrages. Især: Hensynet til øvrige beboere, hensyn til personalet, lovgivning, vores opgave i samfundet, økonomi, sikkerheden i huset. Dette søger vi at fastholde og kontinuerligt implementere gennem møder (Team- P møder og andre), arbejde med opholdsplaner, ugesamtaler, KRAP, supervision og at vores regler er til stadig eksamination, mht hvornår de er/bør være vejledende, er absolutte (ofte sikkerheds relaterede) og hvornår ændringer bør finde sted. Vi søger konstant at være fælles  lærende, udviklende, kvalitets og konsensus skabende.

Fælles forventninger: I vores arbejde med mennesker som for største delens vedkommen er blevet marginaliserede i deres liv og i vores fælles samfund, er ”hvor ligger overliggeren” en stadig udfordring. Vi har heldigvis ikke så få solskinshistorier, hvor man kommer ud af sit misbrug, bliver direktør for egen tilværelse og i det hele taget tager fat på et nyt og bedre kapitel. Vi kan bl.a. være stolte af vores udslusningsafdeling på Lysbro eller folk der endelig (atter) får et værdigt liv på Landlyst. Langt de fleste af vores beboere forlader os i kraft af den plan, de selv har en stor del af æren for, eller de rejser fordi de selv ikke oplever, at de har behov for os mere. Men hvad er et godt forløb? Et fuldstændigt svar er ikke tilgængeligt; men vi skal passe på ikke at overføre egne værdier i bedste mening, og vi skal også passe på os selv og hinanden, for stress og udbrændthed lurer i kølvandet på urealistiske mål, hvor intern kritik og selvkritik nemt kan komme ud af proportioner.

Sammenhæng: Et grundlæggende problem er her, at vi er nødt til at behandle folk forskelligt. Vores beboere er, bortset fra multible problemer og hjemløshed, med meget forskellige ressourcer, psykiske- psykiatriske problemstillinger, misbrug, uddannelse, aldersmæssigt osv.
Beboerne og arbejdet med dem udfordrer os til stadighed på området, da de ikke mindst selv er meget opmærksomme på det, de kan opleve som uretfærdig forskelsbehandling. Vi er også selv forskellige mennesker, hvor vi må nærme vores holdninger til hinanden – atter dukker begrebet konsensus op; hvor værktøjer fra de forrige tre punkter er centrale og vigtige. Der skal være plads til forskellige holdninger, individuelle beboer forløb og alligevel skal der overordnet set være og hele tiden skabes sammenhæng for såvel den enkelte beboer som for os ansatte.

Ydermere har vi jo vores ideologiske grundlag i Arbejde Adler, og dermed i folkekirkelig Kristendom. Arbejde Adler bruger selv som deres fokusværdier: Værdighed, selvrespekt og næstekærlighed. Disse værdier giver dog ikke et klart svart på forskellen mellem at arbejde sekulært og på at arbejde ud fra en kristen opfattelse af det menneske der har hjælp behov.
Arbejder man sekulært er udgangspunktet i praksis med udgangspunkt i begrebet ”menneskerettigheder”, et politisk filosofisk begreb, som i moderne udgave reelt udspringer af den franske revolution og indgår i USA´s forfatning. Vi betragtes som biologiske væsner, der deltager i en social konstruktion, hvor individets basale rettigheder på lige vilkår skal sikres (at det har ligget lidt tungt i praksis er så en anden sag).
I en kristen forståelse er det enkelte menneske helt unikt i kraft af sin unikke sjæl. Sandheden findes i de hellige skrifter, troen og det evige liv.
I det daglige praktiske arbejde med og for vores beboere giver disse to forskellige tilgange til mennesker og deres liv ikke anledning til problemer.
Alligevel er der en betydningsfuld forskel på hvorvidt vores udødelige sjæl er sagens kerne eller om det blot er et spørgsmål om individets anstændige rettigheder.

Vi vil selvfølgelig arbejde videre med vores værdier og ståsted, så ris og ros, nye ideer mm er meget velkomment.

Med venlig hilsen
Christian Hasle Harlung
Forstander & lektor
Godrum Gruppen
Mail: chh@godrum.dk